Workplace Spirituality in Nursing: A Systematic Review


Workplace Spirituality in Nursing: A Systematic Review


 

Ching-Wen Wei1, Yi-Chen Wu2, Szu-Ying Lee3, *Heng-Hsin Tung4,5


1Department of Surgery, Cheng-Hsin General Hospital, Taipei, Taiwan

2Fu Jen Catholic University Hospital, New Taipei City, Taiwan

3Department of Nursing, Mackay Medical College, New Taipei City, Taiwan

4School of Nursing, the National Yang-Ming University, Taipei, Taiwan

5Tungs’ Taichung MetroHarbor Hospital, Taichung, Taiwan


amh-2020-01-001In-Press