Exploring the Experience of Returning to Society in Heart Transplant Recipients


Exploring the Experience of Returning to Society in Heart Transplant Recipients


 

Szu-Ying Lee1, Ling-Chun Lu2, *Heng-Hsin Tung3,4, Ching-Wen Wei5,6, Yi-Chen Wu7, Shu-Yuan Liang6


1Department of Nursing, Mackay Medical College, New Taipei City, Taiwan

2Department of Nursing, Koo Foundation, Sun Yat-Sen Cancer Center, Taipei, Taiwan

3School of Nursing, National Yang-Ming University Nursing, Taipei, Taiwan

4Tungs’ Taichung MetroHarbor Hospital, Taichung, Taiwan

5Cheng Hsin General Hospital, Taipei, Taiwan

6National Taipei University of Nursing and Health Sciences, Taipei, Taiwan

7Heart Center of Cheng Hsin General Hospital, Taipei, Taiwan


 DOI : https://doi.org/10.33879/AMH.2020.035-1901.001
v11i1_5_jcgg-2019-0001