Very Elderly-Onset Systemic Lupus Erythematosus Presented with Mixed-Type Autoimmune Hemolytic Anemia


Very Elderly-Onset Systemic Lupus Erythematosus Presented with Mixed-Type Autoimmune Hemolytic Anemia


 Takayoshi Kanie1, *Takakazu Higuchi2, Ryosuke Koyamada2, Masei Suda3, Sadamu Okada2

1Internal Medicine, St. Luke’s International Hospital, Tokyo, Japan

2Division of Hematology, St. Luke’s International Hospital, Tokyo, Japan

3Immuno-Rheumatology Center, St. Luke’s International Hospital, Tokyo, Japan


 DOI : https://doi.org/10.24816/jcgg.2017.v8i1.07
v8i1_7_JCGG-2017-0006